Wujud Ilmu Nur Syahud

17:72
Firman Allah dalan Surah Al- Isra' ayat 72:-
"Dan barangsiapa yang buta (hatinya di dunia ini, nescaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar".
Yang dimaksudkan dengan buta di dunia adalah buta hati.

Penyebab kebutaan hati adalah kerana lupa yang menutupi hati setelah manusia berjanji kepada Allah di alam "Arwah". yang menjadi penyebab lupa adalah bodoh terhadap hakikat urusan ketuhanan.
Kebodohan ini timbul kerana hati terselubungi oleh sifat-sifat tercela, seperti sombong, dendam, dengki, kikir, ujub, ghibah(mengumpat) namimah( mengadu domba), bohong dan sifat-sifat tercela yang lain.
Sifat-sifat inilah yang mengakibatkan manusia jatuh ke jurang yang terendah. Adapun cara menghilangkan sifat-sifat yang tercela tadi adalah dengan membersihkan cermin hati, dengan alat pembersih tauhid, dan dengan ilmu dan amal. berjuang dengan sekuat tenaga secara lahir dan batin, sehingga menghasilakn hidupnya hati dengan cahaya tauhid dan sifat-sifatnya.

Bila seorang manusia telah berhasil menghidupkan hatinya, maka ia akan ingat pada negeri asalnya (alam lahut). Setelah ingat ia akan pulang dan ingin ke negerinya yang hakiki.
Maka ia sampai dengan pertolongan Allah. Selanjutnya setelah penghalang kegelapan tadi hilang, masih ada hamparan penghalang cahaya, maka terbukalah cahaya dan ia akan melihat dengan penglihatan ruh dan menerima ruh dan menerima cahaya dari cahaya dari cahaya Asmausifat (nama-nama sifat), shinga hilanglah penghalang cahaya sedikit demi sedikit. Akhirnya ia mendapatkan cahaya dari cahaya zat...

Ketahuilah bahawa hati memiliki dua penglihatan.
Pertama: Penglihatan kecil
Penglihatan kecil adalah melihat tajjali sifat dengan cahaya Asma-us sifat hingga ke alam Darjat.
Kedua: Penglihatan besar.
penglihatan besat iaitu ia akan melihat cahaya Tajalli zat dengan cahaya Tauhid yang maha tunggal di alam lahut dan alam Qubah.

Waktu untuk mencapai darjat ini adalah sebelum mati dan sebelum rusak dari jisim manusia, Untuk kembali ke alam Qurbah adalah dengan menghentikan keinginan nafsu,
Sampainya seorang insan kepada Allah Taala Tidak seperti bertemunya jisim dengan jisim. Dan tidak seperti ilmu pengetahuan dengan tujuan pengetahuan. Dan tidak seperti bertemunya pemikiran dengan yang difikirkan. Dan tidak seperti  bertemunya dugaan dengan yang diduga.

Yang dimaksudkan sampai kepada Allah Taala adalah putus dari selain Allah tanpa dekat dan jauh, tanpa arah dah berhadapan, tanpa bertemu dan berpisah, (dekat tidak tersentuh, jauh tidak berjarak)
Maha suci Allah yang kesamarannya terdapat pada zahirnya dan penampakkan dirinya didalam ketertutupannya, serta kekhususannya pada keumumannya.

Orang yang telah mencapai darjat seperti ini di alam dunia dan dia mampu mengetahui kadar dirinya sebelum ia dihitung orang lain, maka ia adalah manusia yang bahagia.

Seterusnya [Next]:- Qada dan Qadar ( Celaka dan Bahagia)

No comments:

Post a Comment